Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Vzdělávací program pro analytiky

Vzdělávací program je členěn na logické bloky, přičemž pro každý blok je standardně vyčleněn tří týdenní prostor (rychlost je možné přizpůsobit možnostem pracovníků).

Obsah programu

V přehledu jsou popsány bloky, které obsahově pokrývají všechny technické oblasti znalostí a zkušeností, které by business analytik měl ovládat. Na základě posouzení aktuálních znalostí analytiků a jejich pracovních potřeb může být vybrána pouze část bloků, dohodnuto jejich pořadí nebo případně celé vzdělávání rozděleno do delšího časového úseku.

Model BABOK tvoří základní kostru vzdělávacího programu, ale program není na tento model primárně zaměřen. Nabízí komplexní pohled na všechny znalosti a dovednosti, které by měl analytik znát a samotný standard rozšiřuje o potřebné jazyky a používané frameworky.

Upozornění: Pořadí bloků v následujícím přehledu odpovídá jejich vztahům ke standardům a nevyjadřuje doporučené pořadí pro studium. Nevyjadřuje ani povinné pensum.

Vzdělávací bloky

Blok

Obsahová náplň

BAP&M - Plánování a řízení analýzy

 • Metody a postupy, jak naplánovat, sledovat a řídit celý průběh business analýzy a zajistit, že je provedena analýza všech částí.
 • Plánování způsobů analýzy, pohovorů a celkové komunikace

RM&C - Řízení a komunikace požadavků

 • Způsoby řízení celkového rozsahu řešení, vzájemných vazeb mezi objekty analýzy. Způsoby zajištění dohledatelnosti všech informací a vazeb.
 • Péče o opakovatelnost postupů, znovupoužitelnost vytvořených výstupů

EA - Globální business analýza

 • Způsoby, jak popsat business organizace nebo domény globálně i do dostatečných detailů.
 • Způsoby provedení GAP analýzy, jako základu pro změnu businessu.
 • Způsoby definice celkového rozsahu řešení a přípravy vzorových případů
 • Studie proveditelnosti jako základ ověření realizovatelnosti projektu

Elicitation - Sběr a rozpracování požadavků

 • Nástroje a způsoby rozpracování požadavků do potřebných detailů, aby výsledný popis byl dostatečně přesný a vnitřně konzistentní.
 • Způsoby získávání informací pro analýzu
 • Způsoby ověřování a dokumentace činností, informací a výstupů
 • Kurz je možné realizovat i samostatně jako intenzivní kurz pro týmy, které jsou na prahu sběru požadavků a potřebují si upřesnit svou práci.

RA - Analýza požadavků

 • Způsoby dokumentace a popisu požadavků, identifikace závislostí
 • Prioritizace požadavků, organizace požadavků
 • Verifikace a validace (ověření správnosti) požadavků
 • Výběr vhodného řešení z variant - DAR proces

SAV - Posouzení a ověření řešení

 • Vyhodnocení významu a priorit požadavků
 • Posouzení připravenosti organizace na změny businessu
 • Návrh přechodu na nový business model
 • (Příprava organizace na nový informační systém)
 • Ověření přínosů řešení

Potřebné schopnosti business analytika

 • Význam analytického myšlení, základy analytické práce
 • Základní vlastnosti pro interakci s prostředím
 • Způsoby spolupráce
 • Efektivní využívání technologií pro popis business analýzy

ZF - Přehled a užitek pro Business analytika

 • Seznámení s modelem ZF
 • Význam ZF pro logické členění business analýzy při přípravě business modelu
 • Bližší popis a nácvik práce analytika na 2. - konceptuální a 3. - logické úrovni modelu

ZF - Praktická práce

 • Nácvik práce Enterprise analytika; práce na 1. - kontextuální úrovni ZF. Integrace kompletního popisu organizace / business domény
 • Provázání úrovní modelu a synchronizace modelů BA na všech úrovních modelu
 • Využití jiných jazyků business analýzy (především BPMN, UML) pro modelování jednotlivých vertikál ZF na různých úrovních

Enterprise architektura - model organizace

bližší popis školení zde

Model enterprise architektury a pracovní postupy

 • Architektura modelu, přínos jednotlivých jeho částí pro kvalitní business analýzu
 • Principy práce podle TOGAF - Rozsah SW/IT řešení, návrh řešení, návrh přechodu na novou formu a správu vytvořeného řešení metoda ADM (Architecture Development Method)
 • Domény architektury - Popis business, dat, aplikací a technologií

Techniky a nástroje práce na enterprise architektuře

Techniky modelu TOGAF užitečné pro práci business analytika

 • Architektura systému a návrhové vzory pro architekturu
 • Řízení práce s účastníky projektu (z pohledu BA)
 • Business scénáře
 • Techniky migrace na nové řešení
 • Interoperabilita systémů
 • Ověření zachování kontinuity business při změnách
 • Řízení rizik
 • Řízení kapacit

Atributy architektury potřebné pro její plánování a řízení (předmět, hledisko pohledu, míra detailu, míra abstrakce, přesnost)

BPMN

 • Seznámení se s jazykem
 • Praktické používání jazyka podle jeho normy
 • Praktické zkušenosti a tipy pro práci s modelem v BPMN, modelování paralelních, kontinuálních a hromadných procesů
 • Úvod do problematiky automatizace procesů

Modelování podnikových procesů

 • Typy procesů - klíčové, podpůrné, řídící
 • Řízení kvality v organizacích, systémy managementu podnikových procesů
 • Procesní vzory, fornalizace rozhodování, definice standardů kvality
 • Procesní mapa organizace, její význam pro řízení, analýza a zlepšování
 • Postupy tvorby procesní mapy
 • (Seminář v rámci příkladů využívá BPMN a kromě vlastního zaměření semináře pomáhá získání dalších zkušeností s používáním jazyka BPMN)

UML - seznámení s jazykem

 • Seznámení s jazykem z pohledu business analytika
 • Modelování požadavků (use-case diagram, diagram spolupráce, stavový diagram)

UML - pokročilé techniky

 • Komunikace pomocí jazyka UML s vývojovým týmem, udržování UML modelu systému
 • Pokročilé modelování požadavků (digram posloupností činností, diagram aktivit, diagram komponent, deployment diagram)
 • Řešení problematiky času a paralelismu v UML

ArchiMate®
celodenní nebo 2 půldenní bloky

 • Struktura a elementy jazyka
 • Použití pro enterprise arhitekturu i business analýzu
 • Návody a tipy

Architektury informačních systémů

 • Návrhové vzory informačních systémů
 • SOA - principy, přínosy a rizika;
 • Návrh aplikací postavených na webovém prohlížeči
 • Integrace systémů s různou architekturou
 • Výhody a nevýhody různých architektur
 • Dávkové zpracování dat v 21. století

Rozhraní

 • Principy různých datových rozhraní
 • Zásady bezpečného rozhraní, principy identifikace komunikujících systémů
 • Ochrana dat při přenosu a zabezpečení přenosové cesty, kontrola správnosti dat
 • Návrh rozhraní, řízení rozhraní mezi systémy od různých dodavatelů

Kalkulace prací a ceny

 • Metody kalkulace ceny projektových i provozních prací
 • Odhadování náročnosti požadavků
 • Techniky TCO, Metoda funkčních bodů, BCWS, NPV
 • Kalkulace ceny procesu v provozu

Informační architektura a Knowledge management

 • Pojem informace, rozdíl mezi daty a informacemi
 • Řízení informací ve firmách, bezpečnost informací, kvalita informace
 • Principy knowledge managementu ve firmách
 • Základy datového modelování (datový model)
 • Datové modelování pro potřeby datových skladů (základy potřebné pro BA)

Návrhy uživatelského rozhraní a reportů

 • Zásady srozumitelného rozhraní, rozhraní pro zadávání dat, rutinní práci s daty, manažerské přehledy, kontrolní dashboard
 • Návrh rozhraní pro intranetové a internetové aplikace
 • Zásady přehlednosti, zapouzdření informací, prezentace informací
 • Typy reportů a jejich význam (Přehledy, analýzy, dolování informací)
 • Typy grafů a jejich užitečnost pro určitý typ práce

Zajištění kvality informačních systémů

 • Principy plánování a kontroly kvality
 • Preventivní techniky bezpečného vývoje aplikací
 • Příprava ověření správnosti aplikace
 • Management a řízení testů

Kvalitní smlouva na softwarový produkt

 • Potřebné součásti smlouvy na dodávku software
 • Charakteristiky smluv na služby a software dodávaný jako služby (SaaS)
 • Smlouvy o kvalitě služby (SLA)
 • Praktické zkušenosti smluvních vztahů

Zásady komunikace

 • Zásady strukturované dokumentace
 • Ověřování porozumění dokumentům
 • Řízení interview pro sběr požadavků
 • Verifikace a validace návrhu

Vedení týmu

 • Základní charakteristiky tým leadera
 • Jak vést tým pracovníků
 • Stanovení cílů vedoucího
 • Motivace lidí a týmu k cíli

Dostupnost vzdělávání analytiků

Program doporučujeme realizovat jako interní vzdělávání pro uzavřenou skupinu pracovníků. Jenom tak je možné probíraná témata svázat s diskusí o využití v rámci firemních projektů a v prostředí kultury organizace. Program připravujeme na míru podle potřeb týmu z uvedených bloků. Firemní kurzy na míru se konají v prostorách objednávající firmy.

Nabízíme možnost absolvovat kurzy business analýzy formou eLearningu, přesněji řečeno formou distančního vzdělávání s podporou školitele. Více najdete zde.

Protože víme, že ne všem analytikům náš program zajistí zaměstnavatel, nabízíme i možnost účastnit se naší večerní akademie pro analytiky - otevřených podvečerních kurzů business analýzy.

Program je dostupný v češtině a angličtině (pouze jako interní kurz).

Zakončete program certifikátem

Rozsah kurzu pokrývá požadavky standardu BABOK i oblasti analýzy a Enterprise architektury, jak ji definuje Zachman Framework a jeho nástupci. Ideálním způsobem zakončení kurzu je proto certifikace buď ve formě obecné certifikace pracovníků a nebo posouzení schopností s ohledem na analytickou metodiku a pracovní postupy konkrétní společnosti. Více o certifikaci business analytiků

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Vzdělávací program pro analytiky

Vzdělávací program pro manažery

Řízení projektů - vzdělávací program

Vzdělávací program pro test manažery

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt