Předáváme zkušenosti z vlastní praxe

Sebelépe připravené přednášky a semináře nestačí k osvojení probíraných znalostí.

Skutečný přínos vzdělávání je pro účastníky a organizaci teprve když se nové postupy stanou součástí rutinní práce.

Vzdělávací program

Organizace a náplň uceleného vzdělávacího programu vyplývá nejenom z naší zkušenosti, ale i z principů moderního vzdělávání. Kombinuje současně činnosti vedoucí k pochopení problému, naučení se teoretickým znalostem a jejich bezprostředními využití v praxi. Díky provázání s praxí dojde k propojení znalostí s reálnými objekty a zafixování pracovních postupů. Je tak vysoká pravděpodobnost, že pracovníci začnou nové metody skutečně aktivně využívat.

V průběhu vzdělávání je vždy snaha jej zaměřit na činnosti, které pracovníci aktuálně provádějí.

Naše vzdělávací programy

V nabídce máme vzdělávací program pro projektové vedoucí a program pro analytiky. Programy standardně realizujeme jako interní pro tým v organizaci, ale nabízíme i možnost přihlásit se na otevřený kurz.

Kroky vzdělávacího programu

 1. Společné probrání problematiky (Příkladem problematiky je potřeba navrhnout proces pro nově vytvářenou službu, sběr požadavků z oddělení ve firmě atd.). Cílem probrání je společně pochopit hlavní problematiku dané oblasti a cíle, které business analýza musí sledovat a splnit.

 2. Školitel doporučí efektivní řešení problematiky - realizuje školení, které se zaměřuje na danou problematiku a současně školení prezentuje na konkrétním příkladu, který byl probrán v 1. kroku (školení se snažíme upravovat podle konkrétních projektů). Školení realizujeme relativně krátká (1-2 hodiny), aby účastníci mohli s materiálem okamžitě pracovat. Obsáhlejší problematiku rozdělujeme do více bloků.

 3. Bezprostředně po školení následuje fáze cvičení, kdy si pracovníci vyzkouší látku přímo na konkrétních příkladech, ale "nanečisto",  mezi sebou. Cvičení následující po školení zabere většinou 0,5 - 1,5 hodiny.

 4. Pracovníci začnou používat postupy ve své práci a mají školitele k dispozici pro konzultace. Může se např. účastnit pohovoru jako pozorovatel a následně jej s účastníkem vyhodnotit, reviduje vytvořený dokument a připomínkuje jeho správnost a úplnost, je-li problematika náročná, může zpočátku spolupracovat na realizaci, aby pracovníkům pomohl realizovat činnost optimálním způsobem.
  Současně jsou v této etapě vytvářeny pracovní pomůcky, které zefektivňují práci (typicky šablony dokumentů, interní standardy apod.). Příprava procesních aktiv je většinou pro účastníky kurzu nároční a je proto většinou žádoucí, aby s jejich přípravou školitel aktivně pomohl. PDQM navíc pro řadu z nich může poskytnout vzorová řešení.
  Pokud aktuální pracovní úkoly pracovníkům neumožňují v blízké době (max 2 týdny) probíranou látku využít, školitel se s nimi dohodne na vzorovém příkladu, jak si látku procvičit.

 5. Po nasazení do praxe (většinou s odstupem několika týdnů od úvodního školení) vždy následuje vyhodnocení a optimalizace. Každá činnost a proces je nejefektivnější, pokud je sladěn s ostatními procesy. (Např. sebelepší business analýza je špatná, pokud její podrobnost nezohledňuje úroveň schopností pracovníků, kteří s ní mají dále pracovat.) Je třeba posoudit, jestli výstupy jsou skutečně dobře integrovány do dalších procesů firmy. Výstupem etapy bývá doladění samotných procesních aktiv a pracovních postupů, ale často i návrh na optimalizaci navazujících činností.
  V rámci vyhodnocení v průběhu bloků i na konci vzdělávání se provádí i hodnocení přínosů pro organizaci (sponzora).

V rámci optimalizace se současně reviduje, nakolik pracovníci chápou přínosy probírané látky a zda ji umí aplikovat.

Příklad harmonogramu

Z praktických důvodů členíme vzdělávání na týdenní periody ale s tím, že se překrývají dva po sobě jdoucí bloky. Zároveň je cílem, aby mezi dvěma přednáškami byla mezera cca 2 týdny. Pokud je tato doba kratší, účastníci nemají dostatek času probírané téma aplikovat a prakticky jej zažít. Popsaný model využívá pravidelného setkávání školitele s účastníky s tím, že se s dvoutýdenní periodou střídají školení formou seminářů a praktičtěji orientované schůzky podporující otevřenou výměnu názorů a zkušeností.

I když u některých blízkých témat je možné interval zkrátit (typicky po sobě následující bloky týkající se stejného tématu), spíš přichází požadavek na prodloužení bloků ať už z důvodu náročnosti pro účastníky, tak (častěji) z důvodu aktuální vytíženosti jinými projekty ve firmě.

Celkově se účastníci se školitelem nad každou oblastí sejdou v rámci bloku 4 krát, což je dostatečný počet, aby se s problematikou dostatečně seznámili. Navíc školitel se s účastníky dlouhodobě setkává a vytváří tak prostor, aby se i později mohli k látce kdykoli vrátit a nejasné věci případně řešit v rámci individuálních setkání.

Dostupné vzdělávací programy

 1. Vzdělávání business analytiků
 2. Vzdělávání vedoucích projektů
 3. Metoring managementu

Vzdělávání s PDQM

Distanční vzdělávání

Ucelené vzdělávací programy

Vzdělávací program pro analytiky

Vzdělávací program pro manažery

Řízení projektů - vzdělávací program

Vzdělávací program pro test manažery

Mentoring, koučink

Kurzy analýzy a návrhu software

Kurzy pro vývoj a testování software

CMMI

Řízení procesů a kvality

Řízení projektů a programů

Lidé ve firmě

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt