S PDQM standardy skuten pomhaj

Enterprise architektura

Enterprise architektura je pstup ke zmnm organizace pedpokldajcm pochopen a analzu vech vzjemnch vazeb a souvislost. Nedlnou soust Enterprise Architektury je dokumentace tchto souvislost, kter holistickou analzu umouje.

Strukturu Enterprise architekturu tvo nkolik dleitch domn:

(Vtinu domn prvn pohromad definoval nejstar model architektury, Zachman Framework). Vsouasn dob se pouv spe lenn na tyi zkladn oblasti (domny), kter definuje standard TOGAF: business, aplikan, datovou a technologickou architekturu. Vprincipu ale tyto domny pokrvaj rozsah uveden vseznamu.

Pnosy enterprise architektury v praxi

Dleitm pnosem kvalitn architektury pro business nen prost popis element, ale pedevm jejich vzjemn propojen (vazby) do komplexnho, ucelenho a zkompletovanho pohledu na organizaci. Kvalitn vyuvn enterprise architektury pomh efektivn rozvjet informan systmy i business samotn:

Plnohodnotn vyuvn enterprise architektury vytv informan zklad i postupy pro komunikaci businessu sIT a plnovn zmn IT i businessu. Kvalitn architektura je tak ve stednch a velkch organizacch zdrojem klovch informac pro business, IT a vechny projektov tmy a soust spoluprce na organizanch zmnch.

Problmy senterprise architekturou

Hlavnm praktickm problmem prce senterprise architekturou je, e optimln pnos pin teprve ve chvli, kdy sn pracuje velk skupina lid: liniov a projektov manaei, analytici a vichni, kdo se zabvaj zlepovnm a rozvojem organizace (manaei produkt, zlepovatel Lean Managementu, SixSigma apod.). Doshnout toho, aby vichni tito lid sdleli informace (procesn modely apod.), je pro mnoho organizac vt oek, ne doke rozlousknut.

Pracnost enterprise architektury nen zanedbateln a pokud je soukromou iniciativou IT nebo dokonce pouze analytickho oddlen, je neudriteln. I sebevt snaha tchto tvar nezabrn tomu, e popis Enterprise architektury nesleduje vvoj vorganizaci, protoe vbn organizaci mnoho zmn probh bez vdom IT/analytik, kte nejen e nemohou prun reagovat, ale ani je zaznamenat. Vdsledku toho se pak na architekturu ned spolehnout nebo obsahuje pouze velmi mal vsek, typicky pouze oblast, kterou m na starost pslun tvar, tedy nap. pouze aplikan architekturu. Zahrnut pouze nkter oblasti ale znamen, e se ztrc ten nejvt pnos - provzn domn mezi sebou.

Jak sEnterprise Architekturou zat

Hlavnm kolem enterprise architekta nen modelovat, ale koordinovat spoluprci a zajistit, aby vude tam, kde se mn organizace nebo jej systmy, byly principy komplexnho (holistickho) uvaovn o firm vyuvny. Na to se velmi asto zapomn.

Klov je si uvdomit, e Enterprise Architektura nen pouze (ani pedevm) sada informac, ale zpsob mylen a souinnosti organizace - EA m pomhat, aby pi plnovn zmn bylo mon posoudit dopady a pipravit se na n. Informace, kter enterprise architektura sbr a udruje, tomuto plnovn pomh, ale bez jejich aktivnho vyuvn nepin hodnotu mrnou nkladm.

spnost Enterprise architektury vyaduje zejmna realistick cle ohledn jejho rozsahu a od zatku komunikaci nap organizac. Enterprise architekt mus mt nejenom podporu businessu; business mus o vstupy jeho prce stt a jeho souinnost i informace vyuvat aktivn pro svou prci. Nezbytn proto je zapojen prce sEA do projekt internch zmn, a u se tkaj IT systm, tak business zmn, kter maj na architekturu tak vliv.

Informace enterprise architektury mus pro svou prc aktivn vyuvat tak analytici na vech rovnch a aktivn do informan bze architektury pispvat.

Dleitou soust enterprise architektury velkch organizac je kvalitn zpracovan operan model, bez kterho je samotn architektura nezakotven a chyb j dlouhodob priority a cle. Nezbytn je proto i souinnost vrcholovho veden IT, vtinou pmo CIO.

Zkuenosti se uplatnnm enterprise architektury vorganizaci

Ze zkuenosti vme, e enterprise architektura potebuje velkou podporu i ze strany vrcholovho managementu a proto nabzme krom kolen Enterprise Architektury i speciln kolen prv o souhe IT a businessu pro vrcholov management. kolen vznikla na zklad zkuenost zady organizac, kde vznikaly parciln modely jednotlivch st businessu voddlench, ale neexistoval integrujc prvek.

Co pouvat na dokumentaci

Nstroj, kter jsou vce i mn vhodn, je mnoho a protoe vbr hodn zvis i na tom, co organizace u m nebo lid znaj, nelze dt dnou pauln radu. Vnaprost vtin nai klienti vyuvaj nkter znstroj:

- Enterprise Architect od Sparxsystems; vposlednch letech podporuje i ArchiMate a tak se stal dobe pouitelnm; my enterprise architekturu kolme prv stmto nstrojem. Jeho nezanedbatelnou vhodou je cena, nevhodou naopak hodn technick zamen, take ArchiMate a podpora enterprise architektury celkov je trochu naroubovan nad UML. Co je vhodou pro tmy navrhujc software, je naopak nevhodou, kdy chcete pracovat s lidmi z businessu.

- ARIS od SoftwareAG; vyuvaj zejmna organizace, kter jej maj zdvj doby, kdy tm neml konkurenci. Jeho filozofie umouje dobe kontrolovat, kdo co dl a posledn verze pily i spknm modernm grafickm jazykem. Nevhodou je hodn nesourod jazyk, fakticky nepodporuje ucelenou enterprise architekturu a ve vtin organizac je architektura doslova pilepen kEPC modelm. Druhou zetelnou nevhodou je cena. Pro ARIS mme zpracovanou metodiku enterprise architektury a s jeho vyuvnm umme pomoci.

- iServer od OrbusSoftware; koncept vyuvajc MS Visio jako uivatelsk rozhran se serverovou zkladnou spravujc vechny informace. Vhodou Visia coby zkladnho uivatelskho rozhran je uivatelsk pvtivost a dobr grafick monosti. Samotn pouitelnost celho een m urit nevhody vtom, e jde o nadstavbu, take ovldn a integrace asto nejsou ideln. Rozhodn jde o alternativu, kterou m smysl zvaovat ve firm, kde se na enterprise architektue bude skuten vznamn podlet business, protoe pouvn MS Visio je vtin manaer bli ne nap. zmiovan Enterprise Architect od Sparxu. Pro iServer jsme partnerem a sjeho nasazenm i vyuitm vm rdi pomeme.

Samozejm existuje ada dalch nstroj (nap. BiZZdesign, Magic Draw, Select Architect i freeware een - nap. Archi Tool me bt zajmavou alternativou v ppad, e chcete modelovat pouze v ArchiMate), take netvrdme, e uveden vet je vyerpvajc.

Vtina organizac se neshodne na jednom spolenm nstroji, protoe nco jinho pouv business, tj. vtinou procesn oddlen nebo oddlen strategie (asto nap. ARIS), nco jinho IT oddlen (Enterprise Architect nebo podobn technicky orientovan nstroj), ani jedna skupina nem zjem se pizpsobit, nehled na to, e ani penos dat mezi nstroji nen zdaleka snadnou a levnou zleitost. Informan bze enterprise architektury proto vpraxi asto zstv rozttn mezi adu sek a dleitm kolem enterprise architekta je zajistit konsolidovanou sprvu informac. Velkou nevhodou rozttnosti je asto faktick znemonn provzn business, aplikanho a technologickho modelu.

Poznmky

Poznmka kfreeware nstrojm: Mme zkuenosti sfreeware nstroji pro rzn grafick jazyky vetn ArchiMate, ale dn zfree nstroj nem takovou kvalitu, abychom jej doporuili pro enterprise architekturu organizace. Hlavnm dvodem je, e nedotaenost free een jsou tak velk, e organizaci budou prce lid obchzejcch nedostatky stt vce, ne by stly licence plnohodnotnch komernch een. Vzhledem ktomu, e aktuln je ArchiMate nejlpe pipraven jazyk pro enterprise architekturu, je jeho podpora dleitm rozhodovacm kritriem, kter doporuujeme pi vbru uplatovat.

Je pomrn velk rozdl v poadavcch na nstroj, pokud jej pouvte pro dokumentaci projektu, kter trv msc nebo rok a na nstroj, ve kterm chcete zpracovat dokumentaci, kter bude v organizaci lta udrovan a poskytovny vstupy pro rzn innosti. V prvnm ppad vrazn snadnji posoudte, jestli nstroj vyhovuje i nikoli a mete se spolehnout, e s nm do konce projektu vydrte.

Poznmky kautorskm prvm: ArchiMate® i TOGAF® jsou ochrannmi znmkami The Open Group. Zachman Framework je ochrannou znmkou the Zachman Institute. Nzvy nstroj ARIS, Enterprise Architect, iServer jsou ochrannmi znmkami spolenost, kter je prodvaj.

Pomoc s enterprise architekturou

PDQM m rozshl zkuenosti sEnterprise Architekturou, kterou firmy a organizace udruj vrznch jazycch a prostedch. Sv zkuenosti tak nezakldme na dn konkrtn metodologii, i kdy znich samozejm erpme zkuenosti a umme snimi pracovat a nejsme oficilnm partnerem dnho standardu.

Standardy a postupy v PDQM

zen organizace

zen projekt a kvality

IT Governance - sprva IT

CobiT

ISO12207

Enterprise architektura

TOGAF

Zachman Framework

ArchiMate

Nvrh a vvoj software

Return to main page www.pdqm.cz Podpora zen kolen Analzy Vvoj Software Standardy O ns

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt