S PDQM standardy skutečně pomáhají

Potřebujete, aby obchodní úsek svoje činnosti sladil s výrobou? Chcete oddělit marketing, pre-sale a obchod, ale máte strach, že pak nebudou spolupracovat? Business strategie je nástrojem, který slouží k tomu, aby všechny části firmy směřovaly ke společnému cíli. 

Business strategie

Business strategie definuje smysl organizace a způsob, jak jej chce naplnit Základem business strategie jsou:

Nejčastějším způsobem, jak je business strategie v současné definována, jsou Balance scorecards - standardizované oblasti, které by měla strategie obsahovat. Business strategie se také často označuje termínem strategické řízení.

Proč mít business strategii

Význam business strategie úměrně roste s velikostí organizace. Mikropodniky nebo firmy, které jsou řízeny přímo vlastníkem, žádnou písemně zpracovanou business strategii většinou nepotřebují. Ale ve chvíli, kdy se odpovědnost za jednotlivé kompetence firmy rozdělí mezi manažery, kteří jsou odpovědní za vypracování a samostatné naplňování plánů, jak vizi naplnit, je strategie nezbytnou součástí dohody vrcholového managementu o prioritách, které svými kroky naplňují.

Alternativní výraz strategické řízení je v tomto případě přiléhavější: Cílem je, aby řízení každé složky firmy bylo v souladu se společnou strategií.

Kde business strategii vzít

Základem pro kvalitní business strategii je kvalitní marketingová strategie, která je s ní úzce spojena. Business strategie musí zohledňovat mnoho interních aspektů firmy, takže je třeba ji zpracovávat s detailní znalostí schopností výkonných pracovníků i managementu, očekáváním vlastníků, zdroji firmy a řadou dalších klíčových vstupů.

Externí konzultant nemůže nahradit interní know-how firmy, ale vytvoření business strategie účinně pomůže, protože má výhody, které nikdy nemá interní zaměstnanec:

I přes uvedené výhody jsou základem práce na business strategii především řízené workshopy vrcholového managementu. Je přitom zcela nezbytné, aby management bral vytvořenou strategii za svou.

Kdy business strategie neplní svůj účel

Business strategie je řídící materiál a její použitelnost závisí především na použitelnosti a skutečném používání. Řada podnikatelů i vrcholových manažerů má s použitelnost business strategie špatné zkušenosti a investici do jejího vypracování považuje za vyhozené peníze. Detailnější analýza ale ukazuje, že se opakují běžné chyby:

  1. Strategie nebyla závazná a management se jí neřídil
  2. Strategie byla příliš často měněna, takže ztrácela smysl
  3. Strategie byla nerealistická vzhledem k organizaci, takže od ní očekávala výkony, které nebyly splnitelné
  4. Strategie byla nerealistická vzhledem k trhu, takže její naplňování nemohlo přinést očekávaný zisk
  5. Strategie nebyla dostatečně ambiciózní, takže firmu nikam netáhla

Zatímco první dvě chyby jsou chyby managementu, zbývající tři chyby jsou vadami samotné strategie. Pro strategii platí obecná pravidla, které by měly splňovat všechny cíle, navíc by měla být jedinečná.

Kdy měnit business strategii

Nelze říct, že strategie musí vydržet 1, 3 nebo 5 let. Každé odvětví hospodářství má jinou dynamiku a různou dynamiku mají i firmy. Menší firmy se vyvíjejí většinou rychleji než korporace a tuto dynamiku musí sledovat i business strategie. Neexistuje proto univerzální kritérium. Na druhou stranu, pokud se strategie mění příliš často, ztrácí smysl. Pro změnu strategie by proto měly být vždy důvody a to důvody strategické nikoli operativní (i když operativní záležitosti si změnu strategie často vynutí).

Strategii je třeba změnit v okamžiku, kdy se ukáže, že není kvalitní, tj. obsahuje některou z chyb strategie. Chyba v ní mohla být od začátku, ale mohla nastat i později změnu podmínek ve firmě nebo jejím okolí.

Strategii je třeba revidovat, pokud nenaplňuje poslání organizace a očekávání vlastníků firmy. Zde hodně záleží na zmiňované dynamice oboru i vlastníků i strategii samotné. Některé cíle je možné hodnotit po pár měsících, jiné mohou vyžadovat několikaleté období.

Strategie by měla být revidována i pravidelně bez ohledu na vnější změny a stavy ukazatelů. Typickou frekvencí revize strategie je rok, ale i tato frekvence se standardně domlouvá společně se strategií samotnou.

Proč business strategii s PDQM

PDQM má konzultanty, kteří mají zkušenosti s vedením organizací, organizační strukturou a analýzou fungování organizace i trhu. Svým know-how přineseme zkušenosti se strategií samotnou, ale i s procesy její přípravy, propagace a revize.

Standardy a postupy v PDQM

Řízení organizace

Business strategie

Interní nebo externí audit

Interní audit podrobněji

ISO 9001:2009

Marketingová strategie

SA 8000

SixSigma a proces DMAIC

D8 - Skupinová analýza problémů

APQP a PPAP - řízení dodavatelů

Koučink

Mentoring vs. Koučink

Řízení projektů a kvality

IT Governance - správa IT

Návrh a vývoj software

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt