S PDQM standardy skutečně pomáhají
APQP a PPAP jsou předchůdci dnešních norem určujících především v automobilovém průmyslu způsob výroby a komunikace s dodavateli. Z dnešního pohledu jsou požadavky pokrývány normami jako ISO 26262.

APQP - Advanced  Product  Quality  Planning

APQP proces byl definován organizací AIAG s cílem definovat obecné požadavky na plány kvality, které budou zajišťovat kvalitu očekávanou zákazníkem. Základní strategií APQP je požadavek, aby kvalita byla od začátku součástí návrhu, tj. aby se na ní myslelo již při vývoji a ne až v rámci testování hotového výrobku.

APQP v procesu přípravy a výroby

APQP proces zasahuje do všech etap životního cyklu výrobku

Plánování

Součástí plánu jsou cíle kvality finálního výrobku, které vytváří i cíle na všechny materiály a procesy výroby a užívání. Na jejich základě vzniká i plán, jak budou ověřovány

Návrh a vývoj výrobku

Návrh způsobů ověřování bezpečnosti (FMEA, DFMA a dlaších postupů), návrh matriálů, způsobu výroby a její kontroly, včetně kontroly prototypů

Návrh a příprava procesů

Stanovení standardů balení, výstupní a průběžné kontroly, výroby a její externí i interní logistiky (dodávky i interní rozmístění a přesuny při výrobě), plán ověřování zahájení výroby včetně ověření schopností splnit kvalitativní i kvantitativní kritéria výroby

Ověřování produktu i procesů

Realizace zkušební výroby, ověření procesů výroby, ověřování kvality součástek, ověření funkčnosti výstupní kontroly a celého mechanismu řízení kontroly; posouzení způsobů balení

Výroba

Zajištění navržených postupů v rutinním provozu v nezměněné podobě (resp. měněné pouze regulérním změnovým řízením)

Kontrolní plán

Kontrolní plán definuje kroky potřebné pro průběžnou kontrolu, že výrobní i kontrolní mechanismy fungují a ve výrobě dochází k minimálním změnám - změny zahrnují i výměny strojů a nástrojů, změny vlivem jejich průběžného opotřebení, tolerančních odchylek apod.

Kontrolní plán svou ideu staví na základní idei Deminga, které je i v základu SixSigma standardu:

Jinými slovy řečeno - každá činnost po sobě zanechává stopu (je tedy auditovatelná, tj. dá se i zpětně prokázat, že proběhla) a každá činnost má smysl, protože na ní něco dalšího navazuje.

FAST - Function Analysis System Technique

FAST je technika analýzy závislostí mezi funkcemi, která byla navržena pro analýzu významu funkcí v systému a problémů, které s nimi mohou souviset. Předcházela dnešním metodám rozdělujícím požadavky na uživatelské, systémové a technické. Její hlavní použití dnes je při skupinové analýze problémů, v jednodušších systémech může nahradit i model architektury. Z modelu FAST vycházejí dnešní modely prostředí procesů i funkcí, které se používají například v procesním modelování a enterprise architektuře.

FFMEA - FAST Failure Modes and Effects Analysis

Aplikace metody FAST na detekce dopadů selhání a jejich pravděpodobností.

Základem analýzy problémům podle metody FAST je identifikace, jak může která funkce selhat a jaké dopady toto selhání bude mít na jiné funkcionality systému - na vyšší i nižší úrovni abstrakce.

QFD - Quality Function Deployment

Implementace kvality je řízený způsob, jak jsou všechny zákaznické požadavky na kvalitu promítnuty do výroby. Prvním krokem procesu je jistota, že všechny požadavky jsou skutečně pochopeny (nutný je jejich sběr a analýza) a podle nich se vytváří celý systém kvality.

Na implementaci kvality musí pamatovat všechny role, které celý proces přípravy výroby ovlivňují - prvním krokem je již marketing, následují návrh, ověřování kvality, návrh výroby, návrh testování, ale relevantní jsou často i finance a podpora v postprodukci (v provozu).

Požadavky na zpracování požadavků a jejich promítnutí do výroby jsou plně v souladu s požadavky kvalitní analýzy požadavků.

PPAP - Production part approval process

PPAP je součástí IQAS, standardu celkového řízení kvality, a pokrývá oblast zajištění, že kvalitativní požadavky jsou naplněny nejenom ve vlastní práci, ale i u všech dodavatelů (ať už jde o dodavatele v oblast výroby nebo návrhu a přípravy výroby). Cílem PPAP vyvinutém AIAG v rámci APQP bylo sjednotit přístup k zajištění tohoto dohledu a tak sjednotit dokumentaci, kterou se plnění cílů dokládá.

Dokumentace podle PPAP zahrnuje od uživatelských požadavků, přes záznamy z designu, přehled všech změn v návrhu včetně jejich autorizace, dokumenty o schvalování, záznamy z FMEA, popisy procesů, kontrol a analýz až po vzorky z předvýroby a informace o zárukách.

PPAP definuje mechanismus kontroly každé subdodávky - jejího schvalování před zařazením do vlastní dodávky až po průběžnou kontrolu. Příkladem je např. návod, jak využívat FMEA při kontrole subdodavatele - posoudit, kde (v jakých krocích, operacích) mohou být nedostatky a co mohou způsobit.

Plány musí zahrnovat nejenom samotnou kontrolní činnost, ale stejně jako celé APQP začínají už analýzou rizik, které hrozí a z nich vyplývajících kontrolních mechanismů. Kontroly musí mít i ekonomickou kalkulaci, které doloží jejich realizovatelnost v podmínkách celého vývoje a výroby (Ekonomicky nerealizovatelné kontroly nikdo dělat nebude a celý systém by selhal - tím se pragmatický pohled APQP liší např. od CMMI, kterou se ekonomikou svých požadavků vůbec nezabývá.)

PPAP & IQAS vs ISO 26262

IQAS je starší standard, než ISO 26262 a tato norma jej fakticky nahradila v oblasti E/E zařízení v automobilovém průmyslu. ISO 26262 plně převzala postupy a standardy IQAS, mnohé z nich upřesnila a přesněji vymezila. Vymezila jak stupně bezpečnosti (ASIL), tak rozsah své platnosti. ISO 26262 je v současné době převažující standard, který vyžaduje stále více výrobců.

Kvalita plánování a výroby - pomoc a školení

Máme zkušenosti s řízením kvality výroby i nabízíme školení aktuálních norem včetně normy. ISO 26262. Vyškolíme vaše pracovníky i s nimi budeme spolupracovat, pokud pro své projekty potřebujete další kapacity.

Poznámka: AIAG je zkratkou z Automotive Industry Action Group, neziskové organizace, která už od roku 1982 vytváří standardy a postupy zajištění kvality. Vznikla ve Spojených státech a její standardy přebírají nejenom výrobci automobilů, ale i dalších vozidel, jako jsou těžká nákladní auta a stavební stroje. Původ v zámoří se naopak projevil na menším zájmu evropských automobilek o tuto iniciativu. Naproti tomu ISO 26262 - věcně shodná s požadavky APQP - je evropským standardem a věcně tak sjednocuje požadavky celosvětově.

Standardy a postupy v PDQM

Řízení organizace

Business strategie

Interní nebo externí audit

Interní audit podrobněji

ISO 9001:2009

Marketingová strategie

SA 8000

SixSigma a proces DMAIC

D8 - Skupinová analýza problémů

APQP a PPAP - řízení dodavatelů

Koučink

Mentoring vs. Koučink

Řízení projektů a kvality

IT Governance - správa IT

Návrh a vývoj software

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt